Stadgar för Föreningen Svanesund

Reviderade 15 mars 2021

​​​​​§ 1 Föreningens namn och säte

 • Föreningens namn är Föreningen Svanesund (ideell förening)​
 • Föreningen har sitt säte i Svanesund, Orust Kommun
 • Föreningens org.nr är 958500-2927

Föreningens firma är FÖRENINGEN SVANESUND

Föreningens Org.nr: 958500-2927

Föreningen är ideell

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens har till ändamål att värna om Svanesunds samhällskultur och boende

Föreningen Svanesund har till ändamål att aktivt verka för att göra tätorten Svanesund attraktiv för invånare och besökare. Att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling Att engagera områdets invånare i en verksamhet som bedrivs för deras skull. Att skapa gemenskap och därmed bryta ensamhet och utanförskap Föreningen strävar efter jämlikhet och är miljömässigt ansvarsfull. Föreningen skall vara religiöst och politiskt neutral. Föreningen har som mål att bedriva verksamhet som är till för alla åldersgrupper, där ingår i framtiden en aktiv ungdomsverksamhet. För att nå målen, samverka med kommunala organ och andra föreningar, organisationer och företag i området och dess närhet.

§ 3 Fullföljande av ändamål​​​​

(ny punkt, §3 var tidigare säte) Föreningen har sitt säte i Svanesund i Orust Kommun, Västra Götaland

Verksamheten skall bedrivas genom att föreningens medlemmar tillsammans i arbetsgrupper genomför projekt som beslutas om på föreningens styrelsemöten, planeringsmöten, föreningsmöten och årsmöte.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen kan den bli som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar och som bor helt eller delvis inom Svanesunds postområde eller dess omedelbara närhet.

Medlemskap i föreningen kan erhållas av familj, enskild person eller företag, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 5 Medlemsavgift

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

Medlem betalar årsavgift för innevarande år senast 15 mars för att ha rösträtt på årsmötet. Belopp för nästkommande år fastställs på årsmötet.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, 5 övriga ledamöter jämte 3 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga funktioner föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Suppleanter har närvarorätt.

Styrelsen väljs på så sätt att hälften väljs på 2 år och resterande kvarstår 1 år.

Ordförande och suppleanter väljs på 1 år.

Revisor väljs på 2 år och revisorssuppleant på 1 år. Valberedningen väljs på 1 år.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör, var för sig. Firma tecknas även av tre ordinarie styrelsemedlemmar i förening.

§ 8 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 6 veckor 30 dagar före årsmötet.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast 2 veckor före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars (30 juni) på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar via e-post eller post senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret med balans och resultaträkning
 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år
 12. Val av kassör för en tid av 2 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av 3 suppleanter
 15. Val av 1 revisor
 16. Val av 1 revisorssuppleant
 17. Val av 2 valberedare varav en sammankallande
 18. Val av 1 kontaktperson med Vägföreningen för en tid av 1 år
 19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 20. Övriga frågor
 21. Avslutning

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§12 Rösträtt

Vid årsmötet har varje medlem har varje medlemskap en röst. Rösträtten är personlig (men kan utövas genom ombud). Familjemedlem som erlagt familjeavgift har rösträtt från 15-17 år. Varje medlem får endast representera en (1) fullmakt.

Medlem är den som betalt fastställd årsavgift och som i övrigt fullföljt sina åtaganden gentemot föreningen.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningsverksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskap ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningen styrelse angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutningen redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till någon i Svanesund aktiv förening. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.


Föreningen Svanesund
Org: 958500-2927
www.forsvanesund.se
info@forsvanesund.se
Box 17 
472 32 Svanesund