Julmarknad 2022 – tävlingsvinnaren

LäsPlatteHållare av övningsföretag LPH UF

Rune Fredrikssons barnbarn Adam Sövigs övningsföretag LPH UF, som sålde LäsPlatteHållare på föreningens julmarknad 26 november, ordnade också en tävling om vilka träslag de fyra läsplattehållarna var tillverkade av.

Sju hade rätt rad 2341; dvs nr 2 Ek, nr 3 Teak, nr 4 Ask och nr 1 Alm.

Efter lottdragning vann Hugo Niklasson, Ucklum som önskat en ostbricka om han vann.

Grattis!

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022-03-26

Årsmötes hölls i Aulan på Ängås skola kl 14.00

 1. Kent Kihl öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna
 2. Björn Dramsvik valdes till ordförande för mötet
 3. Lena Dramsvik valdes till sekreterare för mötet
 4. Röstlängd upprättades över de 27 deltagarna
 5. Protokolljusterare: Daniel Ekelund .
  Rösträknade: Martin Samuelsson och Kristina Johansson
 6. Årsmötet fanns behörigen utlyst
 7. Dagordningen fastställdes
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av Lena Dramsvik. Rättelse över att KjellOlsson varit Revisorssuppleant samt att Anders Åkerström ingick i valberedningen stora delar av 2021, fram till sin bortgång.
  Kent kompletterade med att servicehus har besiktigats mht tak och toaletter. Vi har uppvaktat kommunen för att få till ett 10-årigt skötselavtal samt att KSAU har beslutat att renovera delar av servicehuset, främst toaletterna, före säsong.Styrelsen har även uppvaktat kommunen för att anhålla om att man förnyar bryggan.
 9. Balans- och resultaträkning presenterades av Kent Kihl. Kompletterande information om attkassan idag är nästan 900.000:-. Förtydligande av konto 1751 och 1752 gjordes på begäran av medlem.
  Revisor Nina Anyai informerade om att lekplatsen numer är en anläggningstillgång på 500.000:- och att den avskrivs med 25.000:-/år. Detta enligt villkor hos Leader.
 10. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret presenterades.
 11. Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
 12. Medlemsavgifter för 2022 fastställdes för enskild 250:- och familj 400:- samt företags-medlemskap för 1200:-.
 13. Verksamhetsplan och budget för 2022 fastställdes. Plan över aktiviteter presenterades samtatt budget kommer att följa tidigare nivå.
 14. Inga stadgeändringar
 15. Val av ordförande för 1 år, 
  • Kent Kihl
 16. Val av kassör för 2 år,
  • Terese Ekelund Pernervik
 17. Val av övriga styrelseledamöter via rösträkning då 3 kandidater (Mats Pilhem, Daniel Ekelund och Annette Dristig Gardan) för 2 platser erhållits. Stämman valde:
  • Mats Pilhem på 2 år
  • Daniel Ekelund på 2 år
 1. Val av suppleanter för 1 år.
  • Lena Johansson
  • Mikael Hellohf
 2. Val av suppleanter för 2 år
  • Anki Hesselmar
  • Britt-Marie Rastman
 1. Val av 1 revisor,
  • Nina Anyai kvarstår 1 år
 2. Val av 1 revisorssuppleant, omval
  • Kjell Olsson 1 år
 3. Val av 2 valberedare varav 1 är sammankallande,
  • Ursula Johansson
  • Martin Samuelssonpå vardera 1 år.
 4. Val av 1 kontaktperson med Centrala Svanesunds Vägförening,
  • Terese Ekelund Pernervik för 1 år.
 5. Motioner har inkommit, 1 st från Lars Henriksen som påtalat att gruset på bouleplanen ärundermåligt och att det bör åtgärdas. Ordförande förslog för stämman att bifalla motionenvilket gjordes.
 6. Övriga frågor. Fråga om plats för att lägga ris som tidigare uppkom. Styrelsen uppmuntrar tillatt man tar kontakt med kommunen för att trycka på. Föreningen Svanesund har ingen möjlighet att agera i denna fråga och har tackat nej till att ta hand om skötsel av en sådan anläggning.
 7. Ordförande tackade och avslutade mötet.