Information (7) från Styrelsen

Bakgrund

Som tidigare informerats (Information 6) har styrelsen planerat för hur Second Hand Butiken skall handläggas med anledning av den nuvarande situationen. Viktiga personer i Second Hand Butiken har meddelat styrelsen att man med omedelbar verkan inte önskar fortsätta att arbeta ideellt.

Samtidigt har vi fått information att en konkurrerande verksamhet har uppstartats i Ängås Gamla Skola. I samförstånd med Orust Kommun har en verksamhet baserat på Invandrarkraft fått gratis tillgång till stora lokaler i Ängås Gamla Skola. Ändamålet är mycket lovvärt då denna verksamhet skall hjälpa våra nya invandrare att komma igång med eget arbete i väntan på nödvändiga tillstånd. Vi stöder denna idé men inser samtidigt att vår verksamhet kommer att drabbas på flera sätt.

 1. Vi konkurrerar inte på samma villkor. Vår hyra med elkostnader uppgår till ca 4.000 kr per månad. Deras kostnader är 0 kr.
 2. Vi arbetar inom samma geografiska område men måste nu halvera vår kundkrets.
 3. Vi har samma upptagningsområde, men måste räkna med att viljan att stödja vår verksamhet (Svanesunds Bästa) reduceras till förmån för invandrarnas framtid.

Resultatet hitintills i år för Second Hand Butiken visar på ca 8.000 kr i vinst men då har ingen ersättning utgått till de ideelt arbetande medlemmarna och inte heller har ersättningar för transporter eller andra utlägg kunnat ges. Med ovanstående senario har vi anledning att tro att resultatet under resten av året blir onormalt lågt, speciellt som vi saknar ansvarig chef och sammanhållande kraft.

Ledande personer inom Second Hand har erbjudits att överta verksamheten och driva den vidare i egen regi, men erbjudandet har avvisats då man inser att verksamheten inte kan täcka någon lön.

Samarbete har därför sökts med verksamheten i Ängås Skola som kommer att drivas av den ideella Föreningen « Rena Rama Bohuslän ». Här har vi mött en positiv respons.

Ett tredje och sista alternativ är nedläggning av vår Second Hand verksamhet.

Enkät

Vi önskar nu få medlemmarnas synpunkter på verksamheten Second Hand. För att uppnå acceptabel lönsamhet, kanske till och med så att någon kan anställas, måste vi bemanna verksamheten med minst 20 aktiva personer varav en måste vara drivande och ansvarig. Denna person måste ha kommunikativ förmåga att via internet kunna sammankalla nödvändig personal, producera reklampamfletter, sätta priser samt deltaga i Föreningen Svanesunds Styrelsearbete för att där bl.a. rapportera och begära nödvändig assistans.

Vi söker därför snarast 20 personer som är villiga att ta på sig detta ideella arbete och därtill någon som anmäler sig att organisera upp detta som ansvarig. Vi har under våren och sommaren på flera sätt begärt förstärkning till denna verksamhet men utan nämnvärt resultat.

Denna information måste meddelas styrelsen inom ca en vecka senast den 30 september. Skickas via Email till jan@forsvanesund.se eller per tfn 0705 164881.

Kan även lämnas muntligen till styrelsen på städdagen den 1 oktober kl 10-15 nere vid Badstranden.

Den 2 oktober har styrelsen sammanträde igen och då måste beslut tas i denna fråga. Utfallet är helt beroende på medlemmarnas engagemang. Brist på engagemang kommer att innebära att styrelsens beslut genomförs då vi inte kan ta på oss förutsedda kostnader för denna verksamhet. Detta är en styrelses plikt.

Önskas mer information står undertecknad till förfogande fysiskt, per telefon eller Email. Med vänlig hälsning

Jan W Kjellberg Ordförande

Information (6) från Styrelsen

Ekonomisk rapport

Samtliga aktiviteter visar i år positivt resultat. Det gäller Simskolan, Midsommarfirandet, Allsången, Kiosken och Second Hand (hitintills, se mer info nedan). Underhållet av Badstranden ligger inom tilldelade medel från Kommunen på 15.000kr och vi räknar med att detta gäller hela året.

Medlemsavgifterna är nu uppe på 83.000 kr vilket är ett « all time high » resultat. Detta innebär att vi kan börja se ljus i tunneln och långsamt börja satsa på fler aktiviteter och kanske investeringar. Fortfarande finns det många som betalade 2015 men inte 2016 och det är många som sagt sig vilja betala men som ännu inte gjort detta. Ju fler som är medlemmar desto trevligare kan vi göra det för alla. Årsavgifterna skall ju användas till allas trevnad. Med risk för att bli kallad tjatig repeteras att avgiften för 2017 är 200 för enskild person och 300 för hel familj med barn <18 år. Bg 632-0352, swish 1232316941

Julmarknad

Beslut har tagits att vi skall genomföra en Julmarknad 2016 lördagen den 26 november kl 15-18 på området där vi förr haft dansbanan. Vi bjuder in deltagare att närvara med egna bord som placeras i en ring kring området. Föreningen Svanesund hänvisar platser, arrangerar julgran, ombesörjer levande julmusik, arrangerar lotteri och försäljer kaffe, glögg och korv. Kontakta Jan W Kjellberg 0705 164881 eller jan@forsvanesund.se för bokning av plats. Som tidigare välkomnar vi såväl skolklasser som hantverkare och hobbyentusiaster att deltaga. Observera att eget bord måste medtagas. Föranmälan är obligatorisk med angivande av ansvarig person.

Då vi inte rår över vädret finns risk att tillställningen inställes vid extrem väderlek. Allt sker under bar himmel på mark som kan bli vattendränkt. Blir det snö kommer det att bli väldigt stämningsfullt.

Second Hand butiken

Vår verksamhet i Second Handbutiken har drabbats av konkurrens från en ny verksamhet i Ängås gamla skola som drivs i samarbete med ett invandrarkollektiv. Detta i kombination med svårigheter att bemanna vår verksamhet föranleder oss att se över denna verksamhets vara eller inte vara. De som med själ och hjärta arbetat i Second Handbutiken har begränsad kapacitet och antalet övriga frivilliga har inte räckt till för att utöka öppethållandetiderna, inte bara under högsäsong, och därmed kanske uppnå högre lönsamhet. Under alla förhållanden är inte lönsamheten sådan att lön kan utbetalas och därför måste vi ta det smärtsamma beslutet att släcka ner butiken. Vår förhoppning är dock att någon privatperson eller någon konkurrent kan driva verksamheten vidare. Som man säger « IF YOU CAN’T BEAT THEM, JOIN THEM ».

Skräp och hastighet

Situationen utmed Sesterviksvägen har synbarligen förbättrats. Vi har nu den renaste gatsträckan på hela Orust. Tack till alla som bidragit till detta! Nu återstår bara några skönhetsfläckar i form av slängda fimpar (Camel, Prince och Malboro) samt snuskuddar. PallMall-rökaren har slutat slänga sina fimpar.

Hastigheten utmed Sesterviksvägen har också reducerats, men det finns fortfarande många som kör fortare än den rekommenderade hastigheten på max 30 km/tim.

Vinterbadare

Snart är vintern här och vinterbadarna kryper fram. Vi kommer att ställa ett omklädningsrum till förfogande för de som vill tillhöra denna grupp. En kostnad på 200 kr kommer att tas ut för att tillhandahålla nyckel till omklädningsrummet. Kontakta Jan W Kjellberg 0705 164881 eller jan@forsvanesund.se för mer information.

Bastu

Vi undersöker nu möjligheten att i Servicehuset inreda rummet som disponerats av simskolan till Bastu. En dörr skall i så fall öppnas mellan duschrummet och detta rum. Tillstånd måste erhållas från Kommunen vilket vi hopas inte förnekas då vi själva bygger bastun och klarar av snickerierna. Viss kabeldragning och omkoppling av vattenrör måste dock ske av Kommunen då Servicehuset inte är vårat.
Får vi godkänt av Kommunen kan Bastun vara klar till sommaren 2017 och invigas lagom till hösten samma år.

EPA-ungdomarna

Nedskräpningen på badplatsområdet har i stort sett upphört men nedskräpning förekommer fortfarande på parkeringsplatsen parallellt med Sesterviksvägen intill Badplatsområdet. Dit dras även möbler från Föreningens område utan att återställas.

Ett antal incidenter har noterats under perioden juli-augusti vilka polisanmälts av enskilda personer i Svanesund.

 1. Ungdomar från EPA-gänget placerar högar av tomburkar på ordförandens trädgård och bil samt kastar ägg på fasaden. Polisanmälan inlämnad.
 2. EPA traktor körde genom räcke på Färjevägen. Inte åtgärdat men under polisutredning.
 3. 2 EPA-traktorer i krock på Färjevägen med personskador som följd. Polisutreds.
 4. Ägg- och stenkastning mot villa på Gömmebergsvägen. Polisanmäld.
 5. EPA traktor kör in i mur vid Genvägen. Krossat glas och bildelar kvarlämnade på gångvägen.

  Polisanmäld.

 6. Handtag bortslitet från Servicehuset 2 ggr. Lagad.

Vi vädjar till dessa ungdomars föräldrar att vidtaga åtgärder för att bli av med dessa till synes så onödiga beteenden. Att tala ungdomarna tillrätta av utomstående har inte lett till resultat.

Många är de i Svanesund som kvällstid störs av höga ljud och hotfulla attityder. Det måste finnas otaliga platser på Orust där dessa ungdomar kan utöva « sin sport och sitt intresse » utan att störa och skrämma de boende kvälls- och nattetid.

Ovanstående händelser är inget « ungdomsbus » utan en begynnande kriminalitet som måste stoppas i sin linda!

Städdag

Lördagen den 1 oktober har vi städdag nere på Badplatsen kl 10-15. Bland annat skall följande göras : Bryggor upptagas, Slaktning av gammal flytbrygga, Möbelintag, Klippning med mototgräsklippare och trimmer, Vinterstädning av toaletter, Städning av Badhuset, Intagning av soptunnor, Nedtagning av flaggor, Ansning av cementodlingarna m.m.

Vi bjuder på kaffe, bullar, korv och glass. Resterande glass försäljes till de närvarande med 50% rabatt på inköpspriset.

Vi uppskattar om många tar tillfället i akt att dra ett strå till stacken! I våras kom många så våra förväntningar är högt ställda.

Bryggunderhåll

Det utlovade stödet från Kommunen till vår brygga (den närmast Servicehuset) på 200.000 kr har utbetalats och skall redovisas i november 2017. En byggsats till flytbrygga skall införskaffas och underhåll göras på såväl stomme som bryggbeläggning. Detta kommer att ske våren/försommaren 2017.

Önskemål

Vi har behov av en lysrörsarmatur (gärna dubbel) till Servicehusets förrådsutrymme och även en arbetslampa över arbetsbänken. Är det någon som har detta på vinden så tar vi gärna emot det. Kontakta undertecknad så kommer vi och hämtar.

Jan W Kjellberg Ordförande